A-Team Consulting

 A-Team / Consulting

Konsalting usluge

Naš pristup realizaciji poslova iz sfere konsaltinga/savetovanja zasniva se na profesionalnoj pomoći klijentima koja omogućava da se na najbolji mogući način sagledaju i analiziraju svi činioci koji su od vitalnog značaja za donošenje pravilnih odluka koristeći se bogatim, ličnim, prethodnim iskustvom i znanjem, ali i iskustvom i znanjem naših spoljnih saradnika, usko specijalizovanih, za pojedine segmente naše ponude, čime se garantuje najviši mogući stepen uspešnosti našeg angažovanja.

U okviru konsaltinga u plovidbenoj delatnosti pružamo usluge:

 • Savetovanje brodarskih kompanija, raznih organizacija i državnih institucija po pitanjima sigurnosti i bezbednosti plovidbe (SOLAS, MARPOL, ISM, ISO, ISPS, STCW & MLC2006, EU Directives for Inland Waterways, IWT, CCNR Regulations),
 • Savetovanje, brodarskih kompanija, raznih organizacija i državnih institucija po pitanjima primene međunarodnih pomorskih konvencija i standarda (IMO), međunarodnog pomorskog prava, prava mora i evropskih direktiva za plvoidbu na unutreašnjim plovnim putevima,
 • Savetovanje pri izradi pravilnika i propisa za pomorske i administracije na unutrašnjim plovnim putevima,
 • Savetovanje brodarskih kompanija, raznih organizacija, obrazovnih ustanova i državnih institucija po pitanjima obuke i treninga članova posade pomorskih i rečnih brodova, kao i ostalog kadra u vezi sa plovidbenom delatnošću,(STCW, MLC2006, EU Directives),
 • Savetovanje i pomoć u organizovanju trenininga u školama i centrima za obuku pomoraca po IMO standardima i brodaraca po standardima EU direktiva, uz izradu studija o obuci, treninigu, sertifikovanju kao i radnim materijalima i opremi za organizovanje obuka,
 • Organizovanje inspekcijskog nadzora brodova i Agencija za ukrcaj članova posade po svim osnovama,
 • Savetovanje u upravljanju lukama, plovnim putevima, brodogradilištima i marinama,
 • Savetovanje u vezi sa što rentabilnijom eksploatacijom brodova,
 • Savetovanje o energetski što efikasnijoj eksploataciji brodova,
 • Savetovanje o zaštiti životne sredine od svih vrsta zagađenja sa brodova (MARPOL)
 • Savetovanje u vezi organizovanja transporta robe rečno-morskim putem u svim segmentima od značaja za izbog najsigurnijeg i najekonomičnijeg prevoza uz poštovanje svih međunarodnih propisa i procedura.

U okviru konsaltinga za upravljanje ljudskim resursima (HR) pružamo usluge:

 • Savetovanje pri uspostavljanju sistema upravljanja ljudskim resursima u brodarskim i ostalim kompanijama sa kreiranjem sistematizacije radnih mesta, kodeksa ponašanja i poslovnosti, merenja radne uspešnosti, kao i politike vrednovanja rada kroz politiku nagrađivanja i sankcionisanja,
 • Savetovanje u vođenju procesa regrutacije i selekcije novog plovidbenog i ostalog kadra sa stručnom procenom ličnih sposobnosti, znanja i veština kroz kompleksnu analizu svakog pojedinca,
 • Savetovanje u vezi zapošljavanja stručnog kadra za potrebe državne administracije, međunarodnih organizacija u sferi plovidbene delatnosti, NVO sektora i donorskih organizacija,
 • Savetovanje u obuci plovidbenog i ostalog kadra, uz definisanje potrebe za obukama, izbor i sprovođenje konkretnih obuka uz praćenje samog efekta izvedene obuke,
 • Savetovanje u vezi praćenja samog sistema upravljanja ljudskim resursima, utvrđivanja ponašanja zaposlenih na različitim nivoima sa posebnom pažnjom na rukovodeći kadar i definisanje korektivnih mera za utvrđene nedostatke u cilju poboljšanja efikasnosti rada i poslovanja.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Naši Klijenti/Partneri

 • Lucic Marine Services
 • VIB Broker
 • Crowdhelix
 • Osiguranje Internetom
 • Condominium Style Properties AD
 • TeshaDesign
 • Milšped
 • advance
 • Baltico d.o.o.
 • Omega Team
 • Silk&Clean
 • Helveticode
 • Advanced Health Solutions
 • VIP
 • Drager Tehnika d.o.o.
 • Superlab
 • FMS-Tech d.o.o.
 • DIC Holding
 • NSVirtual
 • Brodarska škola Beograd
 • Cakumpakum